Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Opis programów pakietu COMVAR

-ceny programów

-plik oferty
UWAGA

Pomiedzy wersjami dos, VFP i .NET występują różnice w funkcjach i ograniczeniach. Przykładowo wersja .NET nie ma ograniczeń na ilość serwisów i magazynów, która to ilość w wersjach wcześniejszych jest ograniczona odpowiednio do 8 i 99. W tej wersji nie ma również ograniczenia ilości jednocześnie przygotowywanych dokumentów magazynowych czy dokumentów sprzedaży. W wersji .NET wersje językowe faktur sprzedaży dostępne sa we wszystkich modułach (w wersji VFP tylko w module FTR). Poniższy opis ma charakter ogólny a poszczególne wersje mogą nie zawierać wszystkich elementów lub zawierać inne, nieopisane poniżej.
Wersje dos, VFP i NET różnią się bardzo szybkością działania, zwłaszcza na dużych bazach danych. Wersja NET wykorzystująca bazę SQL działa wielokrotnie szybciej od wersji VFP a ta wielokrotnie szybciej od wersji dos. Oczywiście na niewielkich bazach danych nie ma to dużego znaczenia ale w skrajnych przypadkach niektóre analizy zajmujące w wersji dos godziny mogą trwać kilka sekund w wersji SQL.
Wersja NET została przystosowana do pracy wieloodziałowej. Dane z oddziałów (stany magazynowe, historia pojazdów, koszty salonu sprzedażu itp.) widoczne są bezpośrednio w programie (o ile w ustawieniach zostaną wskazane serwery oddziałów). W przypadki wersji VFP dla pozyskania tych informacji konieczne jest stosowanie programu CV_MONITOR i wspólnej bazy komunikacyjnej przechowującej wybrane informacje.

System ewidencji obrotu towarowego (gospodarka magazynowa) - MGZ. - czytaj opis

System został opracowany z myślą o firmach zajmujących się szeroko pojętym obrotem towarowym. Pozwala na pracę w sieci i obsługuje do 99 magazynów w wersjach dos i VFP (bez ograniczeń w wersji SQL). Ilość pracujących jednocześnie użytkowników w zasadzie nie jest ograniczona, choć ten sam typ operacji, w tym samym magazynie może w tej samej chwili wykonywać tylko 9 użytkowników (w wersji SQL nie ma takich ograniczeń).
Program prowadzi ewidencję i rozliczenie obrotu towarowego wg najefektywniejszej metody tj. średnich, ważonych cen zakupu oraz równolegle wg metody "pierwsze weszło-pierwsze wyszło" w cenach złotówkowych i ewentualnie w cenach dewizowych. Sprzedaż może być prowadzona w formie faktur VAT i paragonów z możliwością prowadzenia sprzedaży eksportowej (w tym f-ry obcojęzyczne).
Program przewiduje możliwość stosowania szerokiej gamy metod ustalenia ceny sprzedaży. Obok bazowej ceny detalicznej i bazowej ceny hurtowej oraz dziewięciu cen w grupach rabatowych (typy klientów) można stosować ceny ze zmiennym rabatem i zmiennym narzutem (naliczanym od każdej pozycji faktury), ceny oparte na dewizowych cenach zakupu lub dewizowych cenach sprzedaży przeliczanych wg bieżącego lub wskazanego kursu danej waluty (ilość stosowanych jednocześnie walut jest nieograniczona). Można również definiować katalogi cen specjalnych (powiązanych z klientem) i indywidualne tabele rabatowe.
System zamówień obejmuje zarówno zamówienia od odbiorców jak i zamówienia do dostawców z kontrolą stopnia ich realizacji oraz kontrolą zaliczek. W przypadku zamówień do dostawców system przewiduje możliwość automatycznego ich przygotowywania w oparciu o wiele różnych kryteriów zamawiania (w tym o zamówienia odbiorców i potrzeby zleceń serwisowych). Dostawy towarów mogą być na bieżąco rezerwowane pod oczekujące zamówienia klientów i zlecenia serwisowe a zamówienia klientów mogą być automatycznie przenoszone na fakturę sprzedaży.
Dodatkowe możliwości kontroli obrotu to system rozliczeń z odbiorcami i dostawcami, pakiet sprawozdań mówiących o efektywności sprzedaży w różnych przekrojach, moduł raportu kasowego, raportu bankowego, moduł automatycznego księgowania (dla potrzeb systemu księgowego KSH).
Dostępny jest moduł ewidencji wypożyczeń (np. urządzeń) pozwalający na wystawianie faktur za dzierżawę opartych o dobowe i godzinowe stawki wynajmu (w dowolnej walucie). Wbudowany wewnętrzny system rozliczeń z kontrahentami (dostawcy, odbiorcy) pozwala na niezależną od księgowości (i znacznie szybszą) kontrolę stanu rozliczeń z klientami, z możliwością określenia stanu rozliczeń na dowolny dzień. Dane te są dostępne również w modułach sprzedaży i przyjmowania zamówień.
Katalog towarów (usług) przechowuje informacje o nazwie (dwujęzycznie), oznaczeniu towaru (obok wewnętrznego kodu sześciocyfrowego (max.ośmiocyfrowego)) osiemnastoznakowym oznaczeniu katalogowym producenta i dostawcy towaru), kodzie SWW, kodzie PKWiU, grupie rabatowej, stawce VAT, stosowanym narzucie, taryfie celnej towaru, cenach dewizowych (w tym również cenach wynikających z zewnętrznego cennika dostawcy towaru). W katalogu można również umieścić informacje o oznaczeniach stosowanych przez klientów, którzy wymagają podawania tej informacji na fakturach sprzedaży i o sposobie kompletacji towarów dla takich klientów (np.Makro Cash).
Wyszukiwanie towaru możliwe jest na równych prawach wg: indeksu, nazwy, oznaczenia katalogowego producenta oraz informacji dodatkowych (lub kodu kreskowego) o towarze. W wersji SQL ilość sposobów wyszukiwania jest znacznie bardziej rozbudowana.
System dopuszcza pracę w wersji rozproszonej (oddziały, punkty sprzedaży, akwizytorzy). Wymiana informacji (dokumenty MM, sprzedaż, zapłaty) realizowana jest w formie plików przesyłanych pomiędzy oddziałami (wersja SQL ma połączenie bezpośrednie). Układ taki pozwala na centralne rozliczenie obrotu z jednoczesnym przekazywaniem do oddziałów informacji o stanie rozliczeń.
System przewiduję dużą ilość raportów pozwalających na śledzenie obrotu w różnych przekrojach. Dostępne są również raporty na plik, gotowe do zaimportowania np. do arkusza kalkulacyjnego i dalszej obróbki.
Przewidziano możliwość wspólnej pracy kilku niezależnych systemów MGZ np.w przypadku konieczności pracy kilku firm użytkownika na bazie wspólnych katalogów podstawowych. Dla celów ewidencji obrotu materiałowego przewidziano rozbudowaną strukturę dokumentów wewnętrznych i system analiz takiego obrotu.

- lista dostępnych raportów

Program finansowo-księgowy - KSH

Program prowadzi obsługę księgi handlowej z rejestracją zapisów w oparciu o plan kont stworzony przez użytkownika (syntetyka plus dwa poziomy analityki). Rejestrowane są operacje wartościowe w złotych a także równolegle operacje ilościowe (rozrachunki dewizowe i konta materiałowe).
Dostępne są:
- typowe raporty na poziomie syntetyki i analityki z wydrukiem listy zapisów zarówno dla wartościowych operacji w złotych, jak i dla operacji ilościowych (w tym operacje dewizowe) z możliwością prowadzenia dwujęzycznego
- zbiorcze raporty sald i obrotów w układzie j.w.
- raporty wg określonego klucza (konta spełniające pewne warunki)
- analizy stanu rozliczeń transakcji na kontach rozrachunkowych (zaległości płatnicze)
- dowolne analizy w oparciu o moduł algorytmów obliczeniowych definiowanych przez użytkownika. Za pomocą tego modułu można tworzyć dowolne sprawozdania oparte o dane z księgi (np. próbny bilans, rachunek wyników, deklaracje, indywidualne raporty pod potrzeby użytkownika)
- przekazywanie danych "na zewnątrz" wg alternatywnego planu kont o dowolnym układzie
- budżetowanie (porównywanie obrotów planowanych i zrealizowanych)
Program przewiduje możliwość pracy w sieci (na maksymalnie 15 stanowiskach jednocześnie) oraz możliwość pracy rozproszonej tj. księgowanie poza systemem podstawowym z póśniejsza rejestracją zapisów w systemie na podstawie dyskietek (plików dyskowych). Przewidziane jest automatyczne księgowanie operacji przeprowadzonych przez inne programy (sprzedaż, zakupy, operacje kasowe i bankowe itp.) po wcześniejszej weryfikacji poprawności tych danych.
Księgowane mogą być jednocześnie dwa kolejne miesiące ("bieżący" - niezamknięty miesiąc oraz miesiąc "następny"). Raporty dostępne są równocześnie dla obu księgowanych miesięcy.
Zainstalowany moduł rozliczania transakcji ułatwia dokonanie powiązań pomiędzy zapłatami a obciążeniami (należności i zobowiązania) co w konsekwencji pozwala na automatyczne przygotowywanie i wydrukowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
Likwidowanie skutków ewentualnych awarii zapewnia moduł automatycznego odtwarzania stanu kont na podstawie listy dokonanych zapisów. Odtwarzane są kolejno poszczególne miesiące. Po każdym odtworzonym miesiącu można ponownie wydrukować wszystkie raporty.
Program prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży VAT (z możliwością wydruku w wersji pełnej i uproszczonej) oraz pozwala na drukowanie przelewów bankowych, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty itp.
Dostępny jest generator wymaganych raportów JPK.

System obsługi stacji serwisowej - SRV - czytaj opis

Program prowadzi obsługę stacji serwisowej (serwis samochodów lub serwis urządzeń). Zapewnia pełną ewidencję klientów i pojazdów oraz historii napraw a także rozliczenie czasu pracy mechaników.
Lista wystawianych dokumentów obejmuje zlecenia warsztatowe, kosztorysy dla firm ubezpieczeniowych i rachunki dla klientów (w wersji z VAT-em, bez VAT-u lub w obu wersjach jednocześnie jeśli program operuje jednocześnie na dwóch lub trzech firmach - dostępne w wersji dos, w wersji SQL niedostępne). Wystawiane rachunki mogą obejmować tylko usługi, wówczas rachunki na części wystawiane są przez program MGZ (w imieniu tej samej lub innej firmy) lub też mogą to być rachunki zbiorcze (obejmujące usługi i użyte do napraw części na jednym dokumencie), w takim przypadku program serwisowy pobiera części z magazynu za pomocą dokumentów RW klasyfikowanych w obrocie magazynu wg ustaleń użytkownika.
W zależności od organizacji pracy serwisu części do zleceń mogą być rezerwowane bądś to z poziomu systemu serwisowego, bądś z poziomu systemu magazynowego.
Dokumenty RW mogą powstawać na bieżąco, do każdego wydania (z kumulacją kosztu na zleceniu) lub też zbiorczo przy zamykaniu zlecenia.
Dostępne raporty prac w toku pozwalają na ocenę ilości części pobranych przez serwis. Przewidziana jest forma rachunku (faktury) w wersji uproszczonej, nie wyszczególniającej listy wykonanych operacji.
Program uwzględnia specyfikę serwisów blacharsko-lakierniczych i pozwala na definiowanie procentowych narzutów na operacje wskazanej kategorii.
Program pozwala na rejestrację czasu obsługi samochodu (również automatyczną) i na rozliczanie pracowników serwisu. Rejestrować czas rzeczywisty można z poziomu smartfona.
Dostępne typy zleceń to: zlecenia płatne (z możliwością szczegółowej klasyfikacji i dekretacji) takich zleceń, zlecenia gwarancyjne (max.dwie marki) i zlecenia wewnętrzne (bezpłatne).
Program przewiduje możliwość pracy w sieci na maksymalnie czterdziestu stanowiskach roboczych (w wersji Windows bez ograniczeń) dla ośmiu niezależnych serwisów jednocześnie z możliwością rezerwacji części w ośmiu niezależnych magazynach, w tym również w magazynach różnych firm. Takie ograniczenia nie występują w wersji SQL.
Przewidziana jest możliwość bezpośredniej współpracy z systemem finansowo-księgowym KSH, systemem obsługi sprzedaży samochodów SPS, z systemem obrotu towarem MGZ, z modułem kasowym i bankowym, z modułem automatycznej rejestracji czasu obsługi i modułem CRM. Przy współpracy z systemem MGZ rozliczenie obrotu magazynowego następuje wg metody średnioważonych cen zakupu.

- lista dostępnych raportów

System ewidencji sprzedaży samochodów - SPS - czytaj opis

Program prowadzi ewidencję zamówień klientów, ewidencję wpłacanych zaliczek (z uwzględnieniem ich wartości w walucie obcej), ewidencję dostaw samochodów oraz fakturowanie sprzedaży dla klientów.

Dostępne wydruki i zestawienia obejmują:
- wydruki rejestrów zakupów i sprzedaży VAT (wraz z informacją o akcyzie)
- wydruki dokumentów archiwalnych (faktury sprzedaży, potwierdzenia zakupu)
- dzienny raport obejmujący listę samochodów przyjętych do magazynu, listę samochodów sprzedanych i listę wniesionych tego dnia zaliczek.
- stan kartoteki samochodów
- samochody zamówione przez klientów (wybrany okres) - (model, wersja, klient, cena ofertowa, suma wniesionych zaliczek)
- samochody w magazynie (model, wersja, klient, cena zakupu, faktura dostawcy)
- samochody sprzedane (wybrany okres) - (model, wersja, klient, cena zakupu, cena sprzedaży, faktura sprzedaży).

Funkcje dodatkowe to możliwość określenia katalogu dostępnych modeli i wersji samochodów wraz z listą wyposażenia dodatkowego i cen (np. dewizowych) tych elementów z możliwością "budowania" oferty dla klienta bezpośrednio na ekranie wraz z klientem. Dostępny jest wydruk takiej oferty, wydruk umowy wstępnej (treść umowy definiowana przez użytkownika - dostępnych 18 szablonów) i wydruk załącznika do tej umowy określającego szczegółowo cechy zamawianego samochodu.
Dostępne są również wydruki ofert ogólnych tzn. lista wersji podstawowych danego modelu (ceny) jak i wydruk konkretnej wersji z listą dostępnych pozycji wyposażenia dodatkowego.

Moduł obsługi stanowiska kasowego - KASA - czytaj opis

Program prowadzi pełną obsługę stanowiska kasowego z bezpośrednim dostępem do danych generowanych przez pozostałe podsystemy operacyjne oraz dostępem do planu kont systemu księgowego.
Kasa zatwierdza operacje gotówkowe przygotowane przez użytkowników innych podsystemów i przekazuje tym podsystemom potwierdzenie przyjęcia wpłaty.
Informacja o zdarzeniach rejestrowanych w kasie jest następnie przekazywana do systemu finansowo-księgowego. Kasa wystawia na bieżąco kwity KP i KW i tworzy typowy raport kasowy.
Podobnie (ale w zakresie wyciągów bankowych) działa moduł BANK.

Moduł fakturowania usług - FTR

Program prowadzi sprzedaż usług wg zdefiniowanych przez użytkownika katalogów usług w wersji VAT lub nie-VAT, w tym również w formie faktur eksportowych.
Program FTR zawiera również rozbudowany moduł ewidencji kosztów oraz umów zleceń.
Faktury mogą być wystawianie "ręcznie" lub automatczynie (tryb faktur abonamentowych).
Dane zarejestrowane w FTR są następnie transferowane do systemu finansowo-księgowego KSH.

Moduł obsługi zleceń produkcyjnych - PRD

Program prowadzi rejestrację i obsługę zleceń produkcyjnych w oparciu o zdefiniowany system kompletacji półwyrobów i wyrobów.
Program pracuje wyłącznie w powiązaniu z systemem MGZ, gdyż podstawowym celem jego działania jest przeksięgowywanie materiałów na wyrób gotowy (półwyrób) w obrębie "magazynu produkcyjnego", w którym ulokowane zostało zlecenie produkcyjne.
Magazyn produkcyjny zasilany jest z magazynu materiałów przy pomocy dokumentów MM przygotowywanych automatycznie w oparciu o zarejestrowane a nierozliczone zlecenia produkcyjne.
Program dopuszcza częściowe rozliczanie zleceń oraz określenie kosztów kompletacji (doliczanych do wartości wyrobu gotowego) a także rozliczanie pracowników.

Program obsługi salonu fryzjersko-kosmetycznego - SFK

Program prowadzi pełną obsługę salonu fryzjersko kosmetycznego.
Uwzględnia obsługę zleceń oraz magazynu towarów i materiałów a także prowadzi rozbudowany rejestr kasowy uwgzlędniający oprócz standartowych płatności rozliczanie bonów upominkowych i przedpłat na wykupione pakiety usług.
Planowanie wizyt ułatwiania rozbudowany grafik.


Informacje ogólne

Programy stosowane są przez użytkowników prowadzących bardzo różne rodzaje działalności, choć z racji dostępnych modułów pakiet szczególnie nadaje do stacji dealerskich. W każdym przypadku istnieje możliwość dobudowania nich modułów indywidualnych, realizujących specyficzne potrzeby każdej firmy.
Poszczególne elementy pakietu mogą pracować całkowicie niezależnie lub w dowolnie ustalonych konfiguracjach. Możliwa jest (w pewnym zakresie) współpraca z modułami programowymi innych producentów. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania dekretów dla "obcych" systemów księgowych, czy też pobierania dekretów do systemu księgowego KSH z "obcych" systemów sprzedaży.

Wymagania sprzętowe:

Zalecane minimum:

 • Komputer PC

 • Środowisko systemu operacyjnego:

  - dla wersji dosowych: dos, Win.98, WinXp, Win7/8 (32-bitowe)

  - dla wersji pod Windows (VFP): WinXp, Win7/8/10 (32 i 64-bitowe)

  - dla wersji pod Windows (.NET): WinXp, Win7/8/10 (32 i 64-bitowe), zalecana Win7 i wyższe, wymagany NET-Framework w wersji min.4.6 (4.0 dla Xp - osobna instalacja) oraz baza danych MySQL lub MariaDB (zalecana MariaDB)

 • Smartfon (tablet) przeznaczony do współpracy z bazą danych serwisu powinien mieć zaisntalowany system Android w wersji co najmniej 6.0

 • ..........................................................

  - cennik programów
  - powrót do strony głównej