Opis podstawowych funkcji programu Comvar-CV_SPS

Główne funkcje

Ekran podstawowy modułu SPS podzielony jest na dwie części: listę pojazdów po lewej stronie i szczegóły bieżącego pozycji po prawej. Listę pojazdów można rozwinąć na całość ekranu za pomocą opcji "ukryj panel" (powrót do podzielonego ekranu - podwójny klik na liście pojazdów).

Białe przyciski w górnej części ekranu przekierowują program do podstawowych jego funkcji. Dostępne są:
- klienci - kartoteka klientów modułu SPS.
- mój grafik - zapisy zadań dla zalogowanego użytkownika.
- umowy - generowanie umów z klientami.

Szare przyciski po prawej stronie pozwalają na obsługę słowników programu. Dostępne są opcje:
- archiwum - lista wystawionych faktur i dokumentów wewnętrznych.
- dostawcy - kartoteka dostawców.

Poniższy rysunek pokazuje dostępne opcje ekranu głównego.

Rys.1

Nowy pojazd
Opcja zakładania nowego pojazdu dostępna jest w menu kontekstowym dostępnym pod prawym klawiszem na liście pojazdów lub po kliknięciu w przycisk "akcja". To samo menu pozwala pojazd zarezerwować, kupić (wystawić PZ), sprzedać (wystawić fakturę sprzedaży), przyjąć lub wydać (zarejestrować przyjęcie do magazynu lub wydanie).

Zakres menu zmienia się w zależności od aktualnego statusu wskazanego pojazdu. Pokazują to rys.1a i 1b.


Rys.1a - menu pojazdu 'w magazynie'
Rys.1b - menu pojazdu 'sprzedanego'

Dostępne na karcie pojazdu zakładki pozwalając przejrzeć:
- listę rezerwacji pojazdu dokonanych przez handlowców
- historię sporządzonych umów
- historię wystawionych dokumentów zakupu, sprzedaży, ich korekt oraz dokumentów wewnętrznych
- listę kosztów skumulowanych na pojeździe a wygenerowanych przez serwis i magazyn oraz zadeklarowanych w SPS
- szczegółową kalkulację pojazdu uwzględniającą dokumenty zakupu i sprzedaży, koszty serwisu i magazynu oraz wszelkie inne

UWAGA: powyższe listy zawierają dokumenty wystawione w lokalnym systemie Comvar oraz w oddziałach o ile w ustawieniach systemu zostaną wskazane adresy ich serwerów.


Kartoteka klientów
Kartoteka klientów modułu SPS jest rozszerzeniem i uzupełnieniem kartoteki centralnej systemu Comvar. Klient modułu SPS ma w związku z tym podwójny kod klienta. Kod kartoteki centralnej i kod kartoteki lokalnej. Pozwala to na rejestrację klientów potencjalnych, którzy wykorzystywani są tylko w module CRM. Taki klient, przed wykonaniem pierwszej operacji finansowej (zaliczka, faktura) musi jednak być zapisany również w kartotece centralnej.

Rys.2

Na karcie klienta można
- zadeklarować zaliczkę (zatwierdzana w module KASA)
- zarejestrować nowe zadanie CRM
- przejrzeć listę zapisów CRM powiązanych z klientem - rys.2a
- przejrzeć listę pojazdów klienta (dotyczy SPS i SRV) - rys.2b
- przejrzeć listę zaliczek klienta i ich aktualnego statusu - rys.2c
- przejrzeć listę faktur wystawionych na klienta w innych modułach systemu Comvar - rys.2d
Otwieranie zlecenia
Zlecenie można otworzyć z poziomu kartoteki pojazdów oraz z poziomu grafika planowanych wizyt. Zlecenia uzupełniające (podzlecenia) można też otwierać z poziomu kartoteki aktywnych zleceń.
Nie ma ograniczeń na ilość jednocześnie otwartych zleceń, w tym zleceń dotyczących tego samego pojazdu.

Ekran otwierania zlecenia pokazuje rys.3

Rys.2a - zapisy CRM klienta

Rys.2b - pojazdy klienta

Rys.2c - zaliczki klienta

Rys.2d - zakupy klienta

Zakup pojazdu
Kupić można pojazd o statusie 'zamówiony'. Taki status pojazd domyślnie uzyskuje po zapisaniu w kartotece pojazdu. Rejestrując zakup należy kolejno:
- określić rodzaj zakupu i formę dokumentu źródłowego
- numer nadwozia
- kod dostawcy
- cechy dokumentu źródłowego
- cenę i walutę zakupu
- kategorię zakupu
- kod kontraktu
- dane pracownika odpowiedzialnego
- numer magazynu o ile jednocześnie ma nastąpić 'przyjęcie do magazynu'

Rys.3 - rejestracja zakupu

Sprzedaż pojazdu
Sprzedać można pojazd o statusie 'w magazynie' czyli wcześniej zakupiony. Rejestrując zakup należy kolejno:
- określić rodzaj sprzedaży
- kod klienta (numer z kartoteki centralnej)
- ewentualny kod współwłaściciela (numer z kartoteki centralnej)
- cenę i walutę sprzedaży
- kategorię sprzedaży
- kod kontraktu
- dane pracownika odpowiedzialnego

Rys.4 - faktura sprzedaży