Wprowadzanie remanentu początkowego do programu CV_MGZ

Przeniesienie danych z innych programów

Informacje uzupełniające

Użytkownicy innych programów mogą przenieść dane magazynowe do CV_MGZ za pomocą opcji "uzupełnienia" dostępnej w CV_SYSTEM. W tym celu należy przygotować arkusz Excel-a zawierający dane katalogowe towarów i zapisać go w formacie CSV rozdzielanym średnikiem (w opcjach Excel-a nazywa się to format CSV rozdzielany przecinkiem).
Warunkiem poprawnego wczytania uzupełnienia jest użycie nagłówków kolumn zgodnych z listą dostępnych nagłówków.

Rys.1

W opcji "uzupełnienia" można wczytać plik UZUP.CSV co spowoduje wgranie danych do katalogu CV_MGZ
UWAGA: zaleca się utworzenie kolumny INDEKS i nadanie jej wartości numerycznej ale do poprawnego działania opcji "uzupełnienia" wystarczy obecność kolumny KOD_PROD zawierającej unikatowe oznaczenie katalogowe towaru. W takim przypadku INDEKS zostanie nadany automatycznie.
Na rys.2 widać listę dostępnych nagłówków kolumn, które mogą być wczytane do katalogu towarów.

Rys.2

UWAGA

Dane wczytywane są do katalogu towarów (to nie są karty magazynowe) dlatego żeby wyświetlić wyniki należy wybrać magazyn nr:0 czyli pełny katalog.

Rys.3

Ten sam plik UZUP.CSV może być podstawą do przygotowania dokumentu PW, którym towar zostanie przyjęty na stan magazynu. Opcja importu danych z pliku UZUP.CSV do bieżącego dokumentu bierze pod uwagę kolumny INDEKS, KOD_PROD, ILOSC, CENAZ. Kolumna INDEKS nie jest wymagana - program odszuka indeks w katalogu na podstawie oznaczenia (KOD_PROD).