Opis wykorzystania modułu wymiany danych pomiędzy oddziałami (wersja VFP)


(Wersja SQL komunikuje się z oddziałami bezpośrednio)

CV_MONITOR

Zadaniem modułu CV_MONITOR jest wymiana danych pomiędzy oddziałami w zakresie umożliwiąjącym dostęp do najważniejszych informacji.
Wymiana obejmuje:
- dane klientów i stan rozliczeń z każdym z nich w każdym z oddziałów (saldo rozliczeń i stan zaległości płatniczych)
- aktualne stany magazynowe poszczególnych towarów w wybranych magazynach
- historię serwisową w zakresie zlecenie, stan licznika, uwagi klienta, stan pojazdu, usterki nie naprawione
- pełną kartoteka pojazdów systemu SPS ze statusem pojazdów i cechami dokumentów zakupu, i sprzedaży
- szczegółową listę dokumentów finansowych systemu SPS związanych z pojazdami
- listę kosztów serwisowych (zlecenia bezpłatne) związanych ze sprzedażą pojazdów w systemie SPS
- listę kosztów ujętych w wydaniach RW z MGZ dotyczących sprzedaży pojazdów w systemie SPS

Ekran główny programu CV_MONITOR wygląda tak jak na rys.1

Rys.1

Konfigurowanie programu: (por.rys.2)
Po instalacji należy zmodyfikować plik CV_MONITOR.exe.CONFIG. Przykładowa treść pliku widoczna jest na rys.2
CV_MONITOR wymaga do pracy dostępu do bazy MySQL lub MSSQL poprzez która następuje wymiana danych pomiędzy oddziałami. Zaleca się umieszczenie tej bazy na wirtualnym serwerze co pozwoli odseparować ją od sieci lokalnej.
Należy kolejno ustawić:
- rodzaj bazy (MYSQL lub MSSQL)
- connection string do bazy
- numer oddziału, pod który dane będą zapisywane w bazie danych i rozpoznawane jako "swoje"/"obce" (dostępne 1-4)
- listę magazynów, których stan ma być raportowany innym oddziałom
- listę magaznów, z których wydania RW na rzecz sprzedaży pojazdów mają być raportowane
- listę kategorii zleceń wewnętrznych, które są kosztem sprzedaży pojazdów
- listę kategorii wydań RW, które są kosztem sprzedaży pojazdów
- czas do kolejnej aktualizacji kartoteki odbiorców (w minutach)
- czas do kolejnej aktualizacji stanów magazynowych
- czas do kolejnej aktualizacji historii serwisowej pojazdów
- czas do kolejnej aktualizacji listy wolnych pojazdów w systemie SPS
- czas do kolejnej aktualizacji kosztów sprzedaży pojazdów w SPS
- ścieżki do poszczególnych elementów pakietu Comvar

UWAGA: podanie czasu 0 (zero) minut spowoduje jednorazowe wykonanie aktualizacji i wyłączenie programu CV_MONITOR (wygodne do przetwarzania wsadowego, sterowanego schedulerem na poziomie Windows).
Podanie czasu ujemnego powoduje pominięcie wykonywania danej operacji (użytkownik MGZ potrzebuje wyłącznie transferu klientów i stanów magazynowych)


Rys.2

Dane udostępnione przez oddziału są widoczne w lokalnym systemie w sekcjach opisanych jako "dane z oddziałów".
Stany magazynowe oddziałów widoczne są zawsze w momencie wyszukiwania towaru oraz na głównym ekranie MGZ.
Dane klientów dostępne są podczas zakładania kartoteki nowego klienta i przeglądania starych kartotek. O ile zakładana jest nowa kartoteka (klienta z NIP-em) wówczas można ją założyć od razu, bez wpisywania danych.
Informacje o kosztach poniesionych na rzecz pojazdu w innych oddziałach uwzględniane są w kalkulacji efektywności sprzedaży w oddziale, który pojazd sprzedał
UWAGA: należy ustawić kod własnego oddziału w parametrach MGZ żeby był on w stanie rozróżnić "obce" stany (por.rys.3)

Rys.3

Informacje dodatkowe:
CV_MONITOR powinien być uruchomiony na jednym z komputerów lokalnej sieci. Może działać w trybie wsadowym (czasy odświeżania ustawione na zero) lub samodzielnie. W takim przypadku sam oblicza czas do kolejnej aktualizacji wybranej grupy informacji.
UWAGA: Na komputerze, na którym ma być uruchamiany CV_MONITOR konieczne jest zainstalowanie "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0". Jest on dostępny na stronach Microsoftu, na przykład tu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839