Opis programu dla użytkownika systemu COMVAR-MGZ

CV_CENNIK

Program CV_CENNIK pozwala udostępnić własnym odbiorcom katalog i cennik towarów (części), którymi potencjalnie mógłby on być zainteresowany.
Odbiorca może pobrać wersję instalacyjną programu (lub tylko moduł exe jeśli program ma już zainstalowany) ze strony www.inforg.pl ale do poprawnego działania CENNIK-a niezbędny jest plik licencyjny, który trzeba mu dostarczyć.

Wersję instalacyjną CENNIK-a można pobrać - stąd...

Plik licencyjny zawiera:
- nazwę odbiorcy (nazwa ta pojawi się w nagłówku programu CENNIK oraz na ewentualnych wydrukach)
- parametry servera ftp, z którego odbiorca będzie mógł pobierać aktualizacje katalogu towarów (opcjonalnie, zależy od decyzji użytkownika)
- parametry serwera i bazy MySQL, która pozwoli odbiorcy sprawdzać aktualne stany poszczególnych towarów (opcjonalnie, zależy od decyzji użytkownika)
- termin ważności, po którym odbiorca straci możliwość pobierania aktualizacji katalogu i weryfikacji dostępności towarów.

Aby wygenerować plik licencyjny należy skorzystać z opcji dostępnych pod przyciskiem "CENNIK" w module WIN_CMV (por.rys.1)

Rys.1

Należy zacząć (pkt.1) od podania parametrów serwera ftp (nazwa serwera, nazwa użytkownika, hasło) i sprawdzić (przycisk "test połączenia") czy parametry są poprawne. O ile folder ftp znajduje się w sieci lokalnej (a nie na zewnętrznym, wirtualnym serwerze - zalecane, bo odseparuje odbiorców od własnego serwera) wówczas można zdefiniować ten folder (pkt.2) i zaznaczyć checkbox "użyj" (pkt.3). Następnie należy wcisnąć przycisk "zapisz parametry".
Teraz można już określić zakres informacji katalogowej, którą chcemy udostępnić odbiorcy i przycisnąć zielony przycisk "generuj cennik", co spowoduje wygenerowanie i umieszczenie na serwerze plików z ofertą katalogową dla programu CV_CENNIK.
UWAGA: pole "stan magazynowy" nie musi być zaznaczone o ile przewidujemy zdefiniowanie bezpośredniego dostępu do bazy stanów na serwerze czyli umieszczenie w pliku licencyjnym parametrów bazy MySQL zawierającej bieżące stany magazynowe, której aktualizacją (w określonych interwałach czasowych) zajmie się moduł MGZ_TRANSFER.

Generowanie plików licencyjnych dla klientów dostępne jest w oznaczonej na żółto sekcji ekranu. Sugerowane jest wyłączenie opcji "zamówień", "sprzedaży pojazdów" i "serwisu" (pkt.4 i 5) ale pozostawienie niezaznaczonego "dostęp online do bazy stanów". Zamówienia i tak można sporządzać i drukować ale nie będą one przez odbiorcę wysyłane na serwer ftp (co wiązałoby się z koniecznością ich odbierania i obsługi). Opcje "sprzedaż pojazdów" i "serwis" udostępniają klientowi listę pojazdów dostępnych do sprzedaży i historię serwisową, więc w przypadku klientów, do których dostarczamy części niekoniecznie jest to potrzebne.
Plik licencyjny po wygenerowaniu (pkt.6) zostanie zapisany w folderze wskazanym w opcji "plik wyślij do:" oraz zapisany na serwerze ftp w folderze przeznaczonym dla odbiorcy (pod jego numerem klienta) co pozwoli mu pobierać aktualizacje pliku automatycznie, przy włąćzeniu programu.
UWAGA: nie ma potrzeby stosowania niezależnych loginów i haseł dla poszczególnych odbiorców ponieważ w wygenerowanym pliku nie są one widoczne - wszyscy mogą więc operować tym samym hasłem.
O ile na serwerze ftp umieścimy pliki z logo firmy wówczas zostaną one automatycznie pobrane przez odbiorcę przy aktualizacji katalogu towarów i będą się wyświetlać przy kolejnym uruchomieniu programu CV_CENNIK. Pliki muszą się nazywać pic_small.jpg (zalecany rozmiar 200x200px) oraz pic_big.jpg (zalecany rozmiar 400x400px)

Przed wygenerowaniem pliku licencyjnego należy ustawić parametry serwera z bazą MySQL. W tym celu należy wcisnąć przycisk "parametry MySQL" w prawym dolnym rogu ekranu - por.rys.2.
Rys.2

Po określeniu nazwy serwera, nazwy bazy danych, loginu użytkownika i hasła (pkt.1) można jeszczez zdefiniować położenie programu MGZ_TRANSFER oraz zakresu jego działania przy wywoływaniu go w opcji "CENNIK" (ALL - oznacza zasilenie bazy stanów i systemu mobilnego CRM-u, STN - tylko zasilenie bazy stanów a CRM - tylko zasilenie CRM)
Przy bieżącej pracy program MGZ_TRANSFER powinien być uruchamiany cyklicznie w trybie wsadowym (z odpowiednią listą parametrów) ale do celów testowych (np.jednorazowe sprawdzanie działania przesyłu stanów magazynowych czy zapisów CRM) można go uruchomić bezpośrednio z ekranu opcji "CENNIK" poprzez kliknięcie prawym klawiszem w przycisk "parametry MySQL". W takim przypadku wystarczy informacja gdzie został zapisany program MGZ_TRANSFER.EXE a prawy przycisk spowoduje uruchomienie go z wymaganymi parametrami pozwalającymi na połączenie z bazą MySQL (wg wcześniej podanych parametrów) i przesłanie tam aktualnych stanów magazynowych.
UWAGA: w folderze, w którym umieszczono MGZ_TRANSFER powinny znajdować się również niektóre biblioteki wymagane przez moduły COMVAR-a i dostępne tutaj Dla uproszczenia najprościej wgrać wszystkie lub po prostu umieścić MGZ_TRANSFER w folderze z innymi EXE-kami COMVAR-a i zadbać o to, by znalazły się tam wszystkie biblioteki zawarte w tym pliku ZIP .
Dodatkowo na komputerze, na którym ma być uruchamiany MGZ_TRANSFER konieczne jest zainstalowanie "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0". Jest on dostępny na stronach Microsoftu, na przykład tu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839

Po przesłaniu stanów na serwer przy pomocy MGZ_TRANSFER (ręcznie za pomocą prawego klawisza na guziku "param.MySQL" lub automatycznie, po ustawieniu przetwarzania wsadowego) użytkownik programu CV_CENNIK powinien już mieć możliwość sprawdzania aktualnych stanów magazynowych, które mu udostępniliśmy.
UWAGA: MGZ_TRANSFER zajmuje sie jedynie aktualizacją stanów magazynowych na serwerze, w bazie danych MySQL. Aktualny katalog ofertowy towarów należy co jakiś czas (w miarę potrzeb, jeśli nastąpią w nim istotne zmiany) wysłać na serwer ftp metodą opisaną powyżej, za pomocą zielonego guzika "generuj cennik" w opcji CENNIK, w module WIN_CMV.

Parametry programu MGZ_TRANSFER"
W przypadku uruchamiania programu w trybie wsadowym (np. co pół godziny) należy go wywołać z następującymi dziewięcioma paramtrami oddzielonymi spacją:
- nazwa serwera
- nazwa bazy danych
- nazwa użytkownika
- hasło użytkownika
- ścieżka do foldera dane systemu WIN_MGZ
- numer magazynu w systemie WIN_MGZ, z którego mają być przekazane stany magazynowe
- ścieżka do kartoteki kontrahentów (czyli najprawdopodobniej ta sama co do MGZ)
- typ kartoteki kontrahentów (czyli najprawdopodobniej MGZ ale możliwe jest też CMV i FTR)
- zakres transmisji (ALL-stany i zdarzenia CRM, STN-tylko stany, CRM-tylko zapisy CRM)

Przykładowe wywołanie MGZ_TRANSFER: (dane pobierane z magazynu nr: 1, transfer tylko stanów magazynowych)
g:\comvar\exe\mgz_transfer.exe nazwa_serwera nazwa_bazy user haslo g:\comvar\win_mgz\dane 1 g:\comvar\win_mgz\dane MGZ STN

UWAGA: należy określić jedynie nazwę bazy danych na serwerze (musi być istnieć przed uruchomieniem MGZ_TRANSFER), gdyż wszystkie potrzebne tabele utworzy MGZ_TRANSFER przy pierwszym uruchomieniu. Dotyczy to tabeli stanów dla CV_CENNIK i tabel zdarzeń, klientów, kontraktów i kategorii CRM dla mobilnego CRM-u dla handlowców). MGZ_TRANSFER przy każdym uruchomieniu sprawdza strukturę tych tabel i w razie konieczności (nowe wersje) rozbudowuje ją.